İş Tecrübem

* Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü/Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı:

 • Meme Kanseri Korunma, Tarama, Tanı, Tedavi ve İzlem Klinik Rehberi, Proje Koordinatörü,
 • Romatoid Artrit Konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Projesi, Proje Koordinatör ve Yürütücüsü,
 • Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemleri STD İncelemesi, Proje Yürütücüsü,
 • Hastane Oksijen Sistemleri Ekonomik Değerlendirme Çalışması Proje Yürütücüsü,
 • 11 Konuda Kanıta Dayalı Tıp Rehberleri Adaptasyonu Projesi SAGEM Sorumlusu,
 • Klinik Rehber Adaptasyon ve Geliştirilmesi Süreç Tanımlama Projesi Ekip Üyeliği,
 • 2. ve 3. Basamakta Diyabetus Mellitus Tanı, Tedavi ve İzlem Protokolleri Hazırlanması Projesi, Proje Yürütücüsü,
 • Bütünleşik Kanıta Dayalı Tıp Sistemleri Geliştirilmesi Projesi, Proje Sorumlusu,
 • Türkiyede Obezite Tedavisinde Obezite Cerrahisinin Yeri Konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Projesi, Ekonomik Bölüm Yazarlığı,
 • Türkiye Klinik Kalite Programı Çekirdek Ekip Üyesi,
 • Diyabet Çalışma Grubu Grup Sözcülüğü,
 • Sağlık Bakanlığı Kalite Tanımları Saha Araştırması Araştırma Ekip Üyesi-(Anket geliştirme, veri analizi sorumluluğu)
 • Sağlık Bakanlığı Paydaş Analizi ve Sağlık Bakanlığına Dair Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Araştırma Projesi Ekip Üyesi,
 • EunetHTA WP 4 ve WP 7 Sağlık Bakanlığı Temsilcisi,

*Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı:

 • Hastanelerde Mali Analiz ve Değerlendirme ve Raporlama Çalışmaları Uzmanı
 • Üniversite Hastaneleri Çalışmaları Mali Analiz Çalışması Bakanlık Temsilcisi (Hacettepe Ün., Ankara Ünv. Mersin Ün. Hastaneleri)
 • Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tıbbi Atık Yönetimi Projesi Sorumlusu
 • Hastanelerde Maliyet Muhasebesi Geliştirilmesi Projesi Ekip Üyeliği

*Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi; Kurum Kalite Koordinatörü/Hastane Müdür Yardımcısı, Kurumda Yürüttüğüm ve İçinde Olduğum Çalışmalar:

 • Hastane Kalite Birimin Kurulması ve Direktörlüğünün Yürütülmesi,
 • Kurum Kalite ve Performans Birimi Üyeliği,  
 • Kalite Geliştirme Ekibi Üyesi, 
 • Proje Koordinatörlüğü,
 • Kalite Eğitimleri Eğitici Ekip Üyesi,
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi Üyesi,
 • İl Danışma Kurulu Üyeliği, 
 • EHBY Sisteminin Kuruma Entegrasyonu İçin Kurulan Proje Yönetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, 
 • Satın Alma İhale Komisyon Üyelikleri, 
 • Performansa Dayalı Ek Ödeme Yönetmeliğinin Kuruma Entegrasyonu,
 • Arşiv Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılarak Arşiv Yönergesinin Hazırlanması, 
 • Maliyet Muhasebesi ve TİG Ekibinin Kurulması Çalışmaları,
 • Hasta Kabul İşlemlerinin Polikliniklere Taşınması Projesi, 
 • Hasta Yatış Bürosunun ve Faaliyetlerinin Yeniden Yapılandırılması,
 • Klinik Sekreterlik Hizmetlerinin Yürütülmesi, 
 • EHBYS Entegrasyonu Eğitim Organizasyonları,
 • Döner Sermaye Komisyonu ve İnceleme Heyeti Sekretaryaları,
 • Afet Planlama Komitesi Üyesi 

*Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü

 • Müdür Yardımcısı

*Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Daire Başkanlığı;

 • Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Yer Alması Gereken Standartların Toparlanması Projesi Sorumlusu, 
 • AB Uyum Sürecinde Mevzuat Hazırlama Çalışmaları (Hekimlik, hemşirelik eğitim standartlarının uyumlaştırılması)

*Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi

 • Sorumlu Hemşire
 • Servis Hemşiresi

*Trabzon Kadın Doğum ve Çocuk Haslıkları Hastanesi  

Servis Hemşiresi

Süpervisör Hemşire

*T.C. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yoğun Bakım Hemşiresi